Algemeen

Werkgroepen en SIG's

Werkgroep Certificering

In aansluiting op de werkgroepen Definities en Competenties die het NBCM boekwerkje ‘De competente contractmanager’ hebben samengesteld, is de werkgroep Certificering in gang gezet. Daarin is al het nodige denkwerk verzet zoals een opdeling naar contract complexiteit en bijbehorende functiezwaarte. De werkgroep staat nu op het punt om het proces van certificering te gaan ontwikkelen en zoekt een extra kracht die daar aan wil bijdragen. De leden van de werkgroep zijn Henk de Olde, Erik Kiekens en  Gert Jan Vlasveld.

Special Interest Group Tooling voor Contractmanagement

Sinds december 2016 is een Special Interest Group (SIG) actief die zicht toelegt op het onderwerp Tooling voor Contractmanagement. De SIG heeft als doelstelling om de kennis op het gebied van tools (zoals met name software) voor contractmanagement te verkennen en toegang te maken middels onder andere een publicatie over dit onderwerp. Naar verwachting zal in het najaar van 2017 publicatie plaatsvinden.

De SIG bestaat uit Martijn van de Bor, Jean Paul Sorée, Robert Grandia en Reinold van Bruggen. Indien u interesse heeft in deelname aan de SIG of anderszins een bijdrage wilt leveren, neem dan contact op met het bestuur via info@nbcm.nl.

Mocht u een belangwekkend onderzoek of publicatie onder de aandacht willen brengen bij de SIG, neem dan contact op via info@nbcm.nl

 

Eerdere Werkgroepen:

Werkgroep Definities
De werkgroep Definities heeft zich (onder aanvoering van achtereenvolgens Marina Berghuijs en Wim Buijs) toegelegd op de nauwkeurige bepaling van het vakgebied van contractmanagement. Niet verwonderlijk om beginnen met wat is te verstaan onder een contract en vervolgens met de onderkennen levenscyclus van een contract met de bijbehorende focus en activiteiten en dat zowel aan de inkoopzijde als aan de verkoopzijde van een contract. Ook de bepaling van de roverdeling is aan bod gekomen met de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de contracteigenaar, de contractmanager en de contractbeheerder. De uitkomsten van de werkgroep zijn vervolgens opgenomen in de NBCM uitgave De Competente Contractmanager.

Werkgroep Competenties
De werkgroep Competenties heeft zich (onder aanvoering van achtereenvolgens Chiel Huisman en Stef Spierings) toegelegd op de bepaling van de benodigde kwaliteiten/competenties van een contractmanager. Allereerst is afgesproken wat de werkgroep verstaat onder het begrip competentie zijnde de combinatie van kennis, vaardigheden, ervaring en affiniteit met een werkgebied. Vervolgens zijn bepaalde kennisgebieden (zoals juridische zaken, Europese aanbesteding en financiele zaken) verdiept en is voor de competenties gezocht (en gevonden bij het TMA model van eHRMVison) naar een hanteerbaar model voor de nadere detaillering. De uitkomsten van de werkgroep zijn vervolgens opgenomen in de NBCM uitgave De Competente Contractmanager.

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de NBCM nieuwsbrief. Blijf op de hoogte van de laatste updates.

 Archief